Om de vereniging goed te laten functioneren en alle leden regelmatig op de hoogte te
stellen hebben wij persoonsgegevens nodig.
Deze gegevens worden verzameld in de ledenbestand en staat geborgd in de OneDrive.
Om bij de OneDrive binnen te komen heet men een wachtwoord nodig.
Daar kan men het ledenbestand vinden maar deze is ook beveiligd met een wachtwoord.
Machtiging om deze stappen te doen is alleen bestemd voor het dagelijks bestuur,
bestaande uit de voorzitter, de notaris en de penningmeester.
Er staan binnen de OneDrive een ledenbestanden n.l. van het lopend jaar.
De persoonsgegevens die in ons ledenbestand worden opgeslagen zijn: naam, adres,
postcode, plaatsnaam, geboortedatum, E-mail, Tag nummer, activiteit en contributie van het
betreffende jaar. Binnen de vereniging ligt er ook een ledenbestand achter slot waar alleen
de leden
inzage krijgt om een ander lid te kunnen benaderen mits er toestemming voor gegeven
wordt van de betrokkene. Een copy van dit bestand wordt niet toegestaan i.v.m. de privacy.
Het financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven staat ook op dezelfde server en is
met dezelfde procedure geborgd.
Om deze gegevens elk jaar te controleren door de kascommissie worden de bankafschriften
2 jaar bewaard.
Op deze afschrijvingen staan de rekeningnummers van de leden die via de bank geld
storten naar de vereniging. Deze liggen afgesloten binnen de vereniging.
Omdat wij geen belastng verschuldigd zijn als vereniging worden de afschriften om de twee
jaar vernietigd. Er worden hiervan geen gegevens van de leden aan derde verstrekt.
Op het gebied van sociaal media gelden uiteraard ook de privacy regels. Foto’s van leden
mogen zonder toestemming van betrokkene niet gemaakt worden. Ook mogen deze niet
aan derde worden doorgegeven. Deze mogen niet gepubliceerd worden op een niet door de
vereniging afgesloten internet applicatie. De foto’s mogen alleen wanneer deze afgeschermd
is voor derde (niet leden) gepubliceerd worden alleen met toestemming van de betrokkene.